I kolo, 11.11.2017.
VK Dunav – Spartak prozivka 4-6 
II kolo, 25.11.2017.
VK Becej – VK Dunav
III kolo, 09.12.2017.
VK Dunav – VK Zak
IV kolo, 23.12.2017.
VK Dunav – VK Mladost
V kolo, 27.01.2018.
VK Valis – VK Dunav
VI kolo, 03.02.2018.
VK Spartak prozivka – VK Dunav
VII kolo, 10.02.2017.
VK Dunav – VK Becej  
VIII kolo, 24.02.2018.
                                               VK Žak – VK Dunav
IX kolo, 03.03.2018.
VK Mladost – VK Dunav
X kolo, 18.02.2018.
VK Dunav – VK Valis